SURAT-SURAT PENDEK AL-QURAN YANG MUDAH DIHAFALKAN

http://ayat-alquran30.blogspot.com/2017/06/15-surat-pendek-al-quran-yang-mudah.html
15 SURAT PENDEK AL-QURAN – Mungkin kamu punya niat untuk mulai menghafal Al Quran. Walau kamu mungkin masih baru belajar Al Quran, tapi jauhkan pikiran sulit untuk menghafalnya. Sebagai permulaan, mungkin kamu bisa pilih surat-surat pendek dalam Al Quran. Harapannya supaya lebih mudah dan cepat untuk menghafalnya.
Nah, kira-kira apa surat-surat di Al Quran yang pendek dan mudah dihafal itu?.


surat pendek, ayat ayat pendek, hafalan surat pendek, surat surat pendek, surah surah pendek, ayat pendek,bacaan surat pendek, kumpulan ayat pendek, surat pendek al quran, surat2 pendek alquran.


1. Surat Al Fatihah
15 Surat Pendek Al Quran

Bacaan Bacaan Surat Al Fatihah dalam Bahasa Indonesia 
"Bismillahirrahmanirrahim"

Alhamdulillahi rabbil alamin,

Arrahmaanirrahiim

Maaliki yaumiddiin,

Iyyaka nabudu waiyyaaka nastaiin,

Ihdinashirratal mustaqim,

shiratalladzina an’amta alaihim ghairil maghduubi alaihim waladhaalin, 
Terjemahan Bacaan Surat Al Fatihah 
"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang".

"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam".

"Maha Pemurah lagi Maha Penyayang".

"Yang menguasai di Hari Pembalasan".

"Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan".

"Tunjukilah kami jalan yang lurus",

"(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat".
Surat ini disebut juga dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab yang berarti induk Al Quran. Sebab dalam surat ini terkandung pokok isi Al Quran. Surat Al Fatihah diturunkan di Mekkah terdiri dari 7 ayat. Isi dari Al Fatihah tentang keimanan, ibadah, hukum-hukum, dan janji serta ancaman.

Kamu bisa mudah menghafal surat ini. Selain karena pendek, surat ini pun akan selalu kita baca saat melaksanakan shalat.


2. SURAT AL ASRI
15 Surat Pendek Al Quran
1) WAL 'ASHRI
2) INNAL INgSA_NA LAFI KHUSRIN
3) IL-LAL-LADZI_NA AMANU_ WA'AMILU_SH-SHO_LI'HA_TI WATAWA_ SHOWBIL 'HAQQI WATAWA_ SHOWBISH-SHOBR(i)


3. SURAT AT TAKATSUR

15 Surat Pendek Al Quran
1) AL HA KUMUT TAKA_TSUR
2) 'HATTA_ SURTUMUL MAQO_BIR
3) KALLA_ SAUFA TA’LAMU_N
4) TSUM-MAKAL-LA_ SAUFA TA’LAMU_N
5) KALLA_LAU TA’LAMU_NA ILMAL YAQI_N
6) LA TARO WUNNAL JA'HI_M
7) TSUMMA LATARO WUNNAHA_ ‘AINAL YAQI_N
8) TSUMMA LATUS ALUNNA YAUMA IDZIN ‘ANIN NA'I_M


4. SURAT AL ZALZALAH

15 Surat Pendek Al Quran


1) IDZA_ ZULZILATIL ARDHU ZILZALAHA_
2) WA'AKHROJATIL ARDHU ATS-QO_ LAHA_
3) WAQO_LA INgSA_NU MA_ LAHA_
4) YAUMA'IDZINg TU'HADDITSU AKHBA_ROHA_
5) BI'ANNA ROBBAKA AU'HA_ LAHA_
6) YAUMA'IDZInYASHDURUNNA_SU'ASYTA_TALLIYUROU_ A'MA_LAHUM
7) FAMAnYA'MAL MITSQO_LA DZARROTIN KHOIROYYAROH
8) WAMAnYA'MAL MITSQO_LA DZARROTINgSYARROYYAROH


5. SURAT AL INSYIROH
15 Surat Pendek Al Quran
 1. ALAM NASY-RO'H LAKASHOD-ROK
 2. WAWADHO'NA_ ANgKAWIZ-ROK
 3. AL-LADZI_ ANgQODHO dZHOH-ROK
 4. WAROFA'NA_ LAKADZIK-ROK
 5. FA'INNAMA'AL'USRI YUSRO_
 6. INNAMA'AL'USRI YUSRO_
 7. FA'IDZA_ FAROGHTA FA_N-SHOB
 8. WA'ILA_ ROBBIKA FAR-GHOB

6. SURAT AL QODAR
15 Surat Pendek Al Quran
 1. INNA_ ANgZALNA_HUFI_LAILATIL QODR
 2. WAMA_ AD-RO_KAMA_LAILATUL QODR
 3. LAILATUL QODRI KHOYRUMMIN ALFISYAHRI
 4. TANAZ-ZALUL MALA_'IKATU WAR-RU'HUFI_HA_ BI'IDZ-NIROBBIHIM-MINg KULLI AMRI(ng)
 5. SALA_MUN HIYA 'HATTA_ MATH-LA'ILFAJR


7. SURAT AL FIL

15 Surat Pendek Al Quran
1) ALAM TARO KAIFAFA’ALA ROBBUKA BI’ASH 'HA_BIL FI_L
2) ALAM YAJ’AL KAIDAHUM FI_ TADH’LI_L
3) WA'ARSALA ‘ALAIHIM THOIRON ABA_BI_L
4) TARMI_HIM BI'HIJA_ROTIM-MINg SIJJI_L
5) FAJA’ALAHUM KA’AS FIM-MA’KU_L


8. SURAT AL QUROISY

15 Surat Pendek Al Quran
1) LI ILA FI QURAISY(IN)
2) ILA FIHIM RI'HLATASY-SYITA_ I WASH-SHOIF
3) FAL YA’BUDU_ ROBBAHADZAL BAIT
4) ALLADZI_ ATH’AMAHUM MINgJU’IW-WA 'A_MANAHUM-MIN KHOUF


8. SURAT AL MA'UN

[Surah_Al_Maun.gif]
1) ARO_AITAL-LADZI YUKADZ-DZIBU DID-DI_N
2) FADZA_LIKAL-LADZI YADU’UL YATI_M
3) WALA_YA'HUDH-DHU_ALA_ THO’AMIL MISKI_N
4) FAWAILUL LILMUSHOLLI_N
5) AL-LADZI_NA HUM’AN SHOLA_TIHIM SA_HUN
6) AL-LADZI_NA HUM YURO_’UN(A)
7) WAYAMNA’U_NAL MA_'U_N

9. SURAT AL KAUTSAR

15 Surat Pendek Al Quran
1) INNA_ 'A' THOINA_ KAL-KAUTSAR
2) FA SHOLI LIROBBIKA WAN 'HAR
3) INNA-SYA_NI’AKA HUWAL AB’TAR


10. SURAT AL KAFIRUN

15 Surat Pendek Al Quran
1) QUL YA_ AYYUHAL KA_FIRU_N
2) LA’AKBUDUMA_TA’BUDU_N
3) WALA_ ANgTUM ‘A_BIDU_NAMA_ ‘A'BUD
4) WALA_ ANA ‘A_BIDUMMA_’ABATTUM
5) WALA_ ANgTUM ‘A_BIDU_NAMA ‘A'BUD
6) LAKUM DI_NUKUM WALIYADI_N


11. AN-NASR
15 Surat Pendek Al Quran
 1. IDZA_ JA_ ANASHRULLAHI WA_L-FAT'H
 2. WARO AITANNA_SAYADKHULU_NA FI DI_NILLAHI AFWA_ JA_
 3. FASABBI'H BI'HAMDI ROBBIKA WA ASTAGHFIRH. INNAHU KA_NATAWWA_BA_.

12. SURAT AL LAHAB

Surat Al Lahab Lengkap Dengan Terjemahannya

Latin / Bacaan Al Lahab Dalam Bahasa Indonesia

 1. Tabbat(s) yada abii lahabiw watab
 2. Ma aghna 'anhu maluhu wama kasab
 3. Sayashlaa naron dzata lahab
 4. Waimroatuhu hammalatal hathob
 5. Fii jiidiha hablum mim masad

Arti / Terjemahan Al Lahab Dalam Bahasa Indonesia

 1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa .
 2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
 3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
 4. Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar .
 5. Yang di lehernya ada tali dari sabut.
HUBUNGAN SURAT AL LAHAB DEGAN SURAT AL IKHLASH
Surat Al Lahab mengisyaratkan bahwa kemusyrikan itu tidak dapat dipertahankan dan tidak akan menang walaupun pendukung-pendukungnya bekerja keras. Surat Al Ikhlash mengemukakan bahwa tauhid dalam Islam adalah tauhid yang semurni-murninya.


13. SURAT AL IKHLAS
1) QUL HUWALLAHU A'HAD
2) ALLOHUSH-SHOMAD
3) LAM YALID WALAM YU_LAD
4) WALAM YAKULLAHU_ KUFUWAN A'HAD


14. SURAT AL FALAQ

http://2.bp.blogspot.com/-MK8mCJJTSO0/TaMGGcIVPxI/AAAAAAAAAAU/KUvCbmOD8go/s1600/SurahAl-Falaq.gif
1) QUL ‘AU_DZU BIROBBIL FALAQ
2) MINg SYARRIMA_ KHOLAQ
3) WAMINg SYARRI GHO_SIQIN IDZA_ WAQOB
4) WAMINg SYARRIN NAFFATSA_TI FIL UQOD
5) WAMINg SYARRI 'HA_SIDIN IDZA_ 'HASAD


15. SURAT AN-NAAS

http://beliacergas.files.wordpress.com/2008/05/annas.jpg
1) QUL ‘A’U_DZU BIROBBIN-NAAS
2) MALIKIN-NAAS
3) ILA_HIN-NAAS
4) MINg SYARRILWASWA_SIL-KHON-NAAS
5) AL-LADZI_ YUWASWISUFI_SHUDU_RIN-NAAS
6) MINAL JIN-NATI WAN-NAAS

Surat Al-Fatihah
Disclaimer: Beberapa artikel di blog ini terkadang berisi informasi dari berbagai macam sumber. Hak cipta berupa gambar, teks, dan link sepenuhnya dimiliki oleh web tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami.Disini

0 Response to "SURAT-SURAT PENDEK AL-QURAN YANG MUDAH DIHAFALKAN "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel